Friday 12 February 2010

શિવતાંડવસ્ત્રોત્ર - રાવણ

આજે મહશિવરાત્રી છે.આ પ્રસંગે ભગવાન શિવની સ્તુતી શિવતાંડવસ્ત્રોત્ર લઇને આવ્યો છું. શિવતાંડવસ્ત્રોત્રની રચના રાવણે કરી હતી. એક વાર આ સ્ત્રોત્ર સાંભળીયા પછી રાવણની વિદ્વતાથી પ્રભવીત થયા વગર ન રહેવાય. નિશાળમા મારા ગુજરાતીના શિક્ષકે મને કહ્યું હતુ કે જે આ શિવતાંડવસ્ત્રોત્રને શુધ્ધ ઉચ્ચાર સાથે વાંચી શકે છે એને ગુજરાતીના કોઇ પણ શબ્દનાં ઉચ્ચારમાં તકલીફ પડ્તી નથી. તદ્દન સાચી વાત છે.તમે પણ એક વાર બોલ્વાનો પ્રયત્ન કરજો.
આને હા, આજે આ ગીત માટે બે વિડિયો મૂકેલા છે. બંને માંથી જે પસંદ પડે તે સાંભળજો. મને તો રાવણ વાળો વિડિયો વધુ પસંદ પડયો.

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् |
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड्ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् || १||

कटाहसंभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरीविलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि |
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम || २||

धराधरेन्द्रनंदिनीविलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे |
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि || ३||

लताभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे |
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि || ४||

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर    प्रसूनधूलिधोरणी    विधूसराङ्घ्रिपीठभूः |
भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः || ५||

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् |
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः || ६||

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके  |
धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रकप्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ||| ७||

नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः |
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः || ८||

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् |
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकछिदं तमंतकच्छिदं भजे || ९||

अगर्व सर्वमङ्गलाकलाकदंबमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृंभणामधुव्रतम् |
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे || १०||

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् |
धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः || ११||

स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः |
तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजे || १२||

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् |
विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकःशिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् || १३||

इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् |
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम् || १४||

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शंभुपूजनपरं पठति प्रदोषे |
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः || १५||

इति श्रीरावण- कृतम् शिव- ताण्डव- स्तोत्रम् सम्पूर्णम्.

હા આ સ્ત્રોત્રનો અર્થ પણ આયેલો છે.


जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले
matted hair-thick as forest-water-flow-consecrated-area
गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् |
in the throat-stuck-hanging-snake-lofty-garland
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं
damat-damat-damat-damat-having sound-drum-this
चकार चण्ड्ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् || १||
did-fierce-Tandava-may he shower-on us-Siva-auspiciousness

With his neck, consecrated by the flow of water flowing from the
thick forest-like locks of hair, and on the neck, where the lofty snake
is hanging garland, and the Damaru drum making the sound of
Damat Damat Damat Damat, Lord Siva did the auspicious dance of
Tandava and may He shower prosperity on us all.

जटाकटाहसंभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-
matted hair-a well-agitation-moving-celestial river
- विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि |
agitating-waves-rows-glorified-head
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके
Dhagat dhagat dhagat-flaming-forehead-flat area-fire
किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम || २||
baby-moon-crest jewel-love-every moment-for me

I have a very deep interest in Lord Siva, whose head is glorified by
the rows of moving waves of the celestial river Ganga, agitating in
the deep well of his hair-locks, and who has the brilliant fire flaming
on the surface of his forehead, and who has the crescent moon as a
jewel on his head.

धराधरेन्द्रनंदिनीविलासबन्धुबन्धुर
King of mountains-daughter-sportive-kith-beautiful-
स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे |
glorious-horizon-all living beings-rejoicing-mind
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि
compassion-look-continuous flow-obstructed-hardships
क्वचिद्दिगम्बरे( क्वचिच्चिदंबरे) मनो विनोदमेतु वस्तुनि || ३||
some time-in the omnipresent-mind-pleasure-may seek-in a thing

May my mind seek happiness in the Lord Siva, in whose mind all the
living beings of the glorious universe exist, who is the sportive
companion of Parvati (daughter of the mountain king), who controls
invincible hardships with the flow of his compassionate look, who is
all-persuasive (the directions are his clothes).

लताभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा
creeping-snake-reddish brown-shining-hood-gem-luster-
कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे |
variegated-red dye-melting-applied-directions-beloved-face
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे
intoxicated-elephant-glittering-skin-upper garment-covered
मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि || ४||
mind-pleasure-wonderful-may it seek-in him who supports all life

May I seek wonderful pleasure in Lord Siva, who is supporter
of all life, who with his creeping snake with reddish brown hood and
with the luster of his gem on it spreading out variegated colors on the
beautiful faces of the maidens of directions, who is covered with a
glittering upper garment made of the skin of a huge intoxicated
elephant.

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर
Indra/Vishnu-and others-all-lined up-heads-
प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः |
flower-dust-force-grayed-feet-seat
भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक
snake-red-garland (with) tied-locked hair
श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः || ५||
for the prosperity-for a long time-may he be-Cakora bird-relative-on head

May Lord Siva give us prosperity, who has the moon (relative of the
Cakora bird) as his head-jewel, whose hair is tied by the red snake-
garland, whose foot-stool is grayed by the flow of dust from the
flowers from the rows of heads of all the Gods, Indra/Vishnu and others.

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा-
forehead-flat area-flaming-fire-sparks-luster
- निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् |
devoured-God of Love-bowing-Gods-leader
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं
cool-rayed-crescent-beautiful-head
महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः || ६||
for the Siddhi-prosperity-head-locked hair-may it be-to us

May we get the wealth of Siddhis from Siva's locks of hair, which
devoured the God of Love with the sparks of the fire flaming in His
forehead, who is bowed by all the celestial leaders, who is beautiful
with a crescent moon

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-
dreadful-forehead-flat area-dhagat-dhagat-flaming
द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके |
fire-offered-powerful-God of Love
धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-
king of mountains-daughter-breast-tip-colorful-decorative lines
- प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ||| ७||
drawing-sole-artist - in the three-eyed -deep interest-mine

My interest is in Lord Siva, who has three eyes, who has offered the
powerful God of Love into the fire, flaming Dhagad Dhagad on the
flat surface of his forehead who is the sole expert artist of drawing
decorative lines on the tips of breasts of Parvati, the daughter of
the mountain king.

नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्-
new-cloud-circle - obstructed-harsh-striking-
कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः |
new moon-midnight-darkness-tightly-tied-neck
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः
celestial-river-wearing-may he bless-skin-red
कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः || ८||
moon-lovely-prosperity-universe-bearer of the burden

May Lord Siva give us prosperity, who bears the burden of this
universe, who is lovely with the moon, who is red wearing the skin,
who has the celestial river Ganga, whose neck is dark as midnight
of new moon night covered by many layers of clouds.

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा-
well-opened-blue-lotus-universe-darkness-luster
- वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् |
hanging-inside-temple-luster-tied-neck
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं
Manmatha-killer-city-destroyer-mundane life -destroyer-sacrifice destroyer
गजच्छिदांधकछिदं तमंतकच्छिदं भजे || ९||
elephant-killer-demon-killer-him-destroyer of Lord Yama-I worship

I pray to Lord Siva, whose neck is tied with the luster of the temples
hanging on the neck with the glory of the fully-bloomed blue lotuses
which looked like the blackness (sins) of the universe, who is the
killer of Manmatha, who destroyed Tripuras, who destroyed the
bonds of worldly life, who destroyed the sacrifice, who destroyed the
demon Andhaka, the destroyer of the elephants, and who controlled
the God of death, Yama.

अखर्व( अगर्व) सर्वमङ्गलाकलाकदंबमञ्जरी
great-all-auspicious-art-variegated-bunch-
रसप्रवाहमाधुरी विजृंभणामधुव्रतम् |
enjoyment-flow-sweetness-flaring up-bees
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं
Manmatha-destroyer-city-destroyer-worldly bond-destroyer -sacrifice-destroyer
गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे || १०||
elephant-killer-Andhaka-demon-killer-him-Yama-controller-I worship

I pray to Lord Siva, who has bees flying all over because of the sweet
honey from the beautiful bunch of auspicious Kadamba flowers, who
is the killer of Manmatha, who destroyed Tripuras, who destroyed the
bonds of worldly life, who destroyed the sacrifice, who destroyed the
demon Andhaka, the killer of the elephants, and who controlled the
God of death, Yama.

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस-
victorious-foot-sky-whirling-roaming-snake-breath-
- द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् |
coming out-shaking-evident-dreadful-forehead-fire
धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल
Dhimid-dhimid-dhimid-sounding-drum-high-auspicious-
ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः || ११||
sound-series-caused-fierce-Tandava dance-Siva

Lord Siva, whose dance of Tandava is in tune with the series of loud
sounds of drum making Dhimid Dhimid sounds, who has the fire
on the great forehead, the fire that is spreading out because of the
breath of the snake wandering in whirling motion in the glorious sky.

स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्-
touching-varied-ways-snake-embodied-garland
- गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः |
most precious-gems-brilliance-friends-enemies-two wings
तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः
grass-lotus-eyes people and the great emperor
समप्रवृत्तिकः ( समं प्रवर्तयन्मनः) कदा सदाशिवं भजे || १२||
equal-behaviour-always-Lord Siva-worship-I

When will I worship Lord Sadasiva (eternally auspicious) God, with
equal vision towards the people and an emperor, and a blade of grass
and lotus-like eye, towards both friends and enemies, towards the
valuable gem and some lump of dirt, towards a snake and a garland
and towards varied ways of the world

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्
when-celestial river-bush-hollow place(in)-living
विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् |
released-bad mind-always-on the head-folded hands-
विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः
agitation-shaking-eyes-the best-forehead-interested
शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् || १३||
"Siva" -mantra-uttering-when-happy-will-be-I

When will I be happy, living in the hollow place near the celestial
river, Ganga, carrying the folded hands on my head all the time, with
my bad thinking washed away, and uttering the mantra of Lord Siva
and devoted in the God with glorious forehead with vibrating eyes.

इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं
This-indeed-daily-thus-said-the best of the best-stotra
पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् |
reading-remembering-saying-a person-sanctity-gets-always
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं
in Siva-in Guru-deep devotion-quickly-gets-no-other-way
विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम् || १४||
removal of delusion-indeed-for the people-blessed Siva's thought

Whoever reads, remembers and says this best stotra as it is said here,
gets purified for ever, and obtains devotion in the great Guru Siva.
For this devotion, there is no other way. Just the mere thought of
Lord Siva indeed removes the delusion.

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः
worship-end-time-Ravana-sung
शंभुपूजनपरं पठति प्रदोषे |
who-Siva-worship-dedicated-reads-early in the morning
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां
to him-stable-chariot-elephant-horse-having
लक्ष्मीं सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः || १५||
Lakshmi-always-definitely-favourable-gives-Siva

Early morning, at the end of Puja, whoever utters this stotra
dedicated to the worship of Siva, Lord Siva blessed him with very
stable Lakshmi (prosperity) with all the richness of chariots, elephants
and horses.

0 પ્રત્યાઘાતો:

Copyright 2009-2013 © With Respective Creators, Ahmedabad, Gujarat, India. All Right Reserved.

No song uploaded on this blog can be downloaded by using any techniques. If any one downloads song without permission, blog will not be responsible for copyright infringement.

Back to TOP